SÚ DNES ĽUDSKÉ PRÁVA V EURÓPE OHROZENÉ?

Fókus: Islam a zákony proti bohorúhačstvu

Pondelok 10. decembra 2018 o 16.30 hod.

zasadačka Filozofického ústavu SAV,
Bratislava, Klemensova ul. 19, 4. posch.

Podujatie pripomínajúce 70. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorá bola prijatá Valným zhromaždením OSN 10. decembra 1948 v Paríži.

Prezentácia: Peter Zoehrer, FOREF Europe Viedeň

V ostatných 70 rokoch bola Európa kľúčovým hráčom pri podporovaní ľudských práv na medzinárodnej scéne. Pri realizácii štandardov ľudských práv sa občas vyskytujú konfliktné prístupy, čo je potrebné analyzovať a prehodnotiť. Nové problémy sa objavujú aj pri snahe o zaručenie ľudských práv v narastajúcej multikulturalite spoločnosti. Súčasný stret hodnotových systémov vyvoláva v niektorých krajinách búrlivé diskusie. Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu nedávno svojim rozhodnutím legitimizoval islamský kódex rúhačstva v záujme udržania medzináboženského pokoja v Európe. Toto rozhodnutie predstavuje závažný precedens, ktorý poskytuje každému štátu oprávnenie obmedziť slobodu prejavu, ak by tento mohol byť vnímaný ako domnelé pohoršenie. Rozhodnutie potvrdzuje, že naše slobody sú potichu obmedzované z obavy pred násilnými reakciami. Zákony o rúhaní môžu ohrozovať slobodu prejavu a obmedziť slobodu vyznania a svedomia. V civilizovanej spoločnosti by malo byť možné diskutovať bez obáv o akejkoľvek náboženskej doktríne a praxi. Ak sa v tomto kontexte vytvárajú disproporčné obmedzenia, umožňuje sa tým zneužívanie ľudských práv pre politické ciele.